Dir ID: Парола:  
Регистрирай Dir ID Забравена парола  

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА Тrip.dir.bg

Тrip.dir.bg си запазва правото да НЕ публикува оферти, които не отговарят на следните условия:

- Съдържат думи написани с главни букви в заглавията;
- При пускане повторно на одобрена вече оферта със същото или сходно съдържание или послание, за една дестинация;
- Оферти без интервал между думите;
- При пускане от един потребител на повече от 5 безплатни оферти на ден или от повече 20 оферти месечно;
- Оферти с погрешно избрани категории или подкатегории;
- Оферти с погрешно посочена продължителност;
- Оферти без поне 1 снимка.

Тrip.dir.bg запазва правото си да внася изменения в условията за ползване, да променя цените и вида на услугите.

Заявените оферти се обработват от оператор в рамките на работния ден
от 09:00 - 18:00 ч.


I. Предмет на общите условия

Чл. 1. (1) С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „ДИР.БГ” АД, ЕИК 130243596 (наричано по-долу за краткост „ДИР.БГ”) и получателите на услугата на интернет сайта www.dir.bg („сайта”) – trip.dir.bg (по-долу услугата „Трип” или само „Услугата”). Услугата Трип е услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и по отношение на услугата се прилага глава четвърта от ЗЕТ. Услугата Трип не представлява туристическа дейност и не включва туроператорска, туристическа агентска дейност или друга туристическа услуга.

(2) Получател на Услугата е всяко лице, което публикува/разполага информация или рекламни материали на сайта чрез Услугата Трип с оглед информацията или рекламният материал да бъде достъпен за потребителите на сайта.

Чл. 2. (1) Припредоставяне на Услугата,ДИР.БГ не отговаря за съдържанието на информацията на потребителя, която се предава чрез Услугата, извлича при търсене и съхранява. Съгласно чл. 17 ЗЕТ ДИР.БГ като доставчикът на Услугата не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на Услугата, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

(2) ДИР.БГ не носи отговорност за верността на информацията, снимките и актуалността на офертите, предоставени от получателите на Услугата.

Чл. 3. (1) Получателят на Услугата носи отговорност за съответствието на публикуваната информация и рекламни материали с всички изисквания на българското законодателство, приложимите етични правила и добрите нрави.

(2) Получателят на Услугата носи отговорност за законосъобразността на своята дейност, включително за съответствието и със Закона за туризма и останалото приложимо законодателство.

Чл. 4. Получателят на Услугата се задължава, гарантира и декларира по отношение на информацията и рекламните материали (общо „материал/ите”), които предоставя за публикуване, че:

1. Са изработени в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), Закона за марките и географските означения (ЗМГО), Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и останалото приложимо законодателство;

2. Има право да използва за публикуване в интернет в Услугата материалите и включените в тях произведения и обекти на закрила по ЗАПСП, включително но не само фотографски произведения, литературни произведения, произведения на изобразителното изкуство и др., както и марки, рекламни девизи и послания, слогани и лица, включително да възпроизвежда и предлага по безжичен път или по кабел достъп до материалите на неограничен брой лица по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всяко от тях за територията, където сайтът е достъпен, в срока, за който материалите са достъпни на сайта;

3. Притежава в достатъчен обем авторските права, сродните на авторското право права и други имуществени и неимуществени права върху материалите, както и е получил всички необходими съгласия и разрешения за използване на произведенията и други обекти на закрила, включени в материалите и е уредил всички имуществени отношения и плащания с авторите на материалите и авторите и носителите на сродни права, чиито произведения и обекти на закрила са включени в тях в съответствие с изискванията на ЗАПСП и останалото приложимо българско законодателство;

4. Носителите на права по предходната точка 3 или съответните упълномощени от тях организации за колективно управление на права са предоставили всички необходими разрешения за използването на създадените от тях обекти на авторско и сродни права, включително за включването им в материалите и за интернет публикуване в Услугата за територията, където сайтът е достъпен и в срока, за който материалите са достъпни на сайта;

5. Публикуването на материали на сайта и в Услугата не нарушава правата, честта, достойнството и/или доброто име на трети лица и не поражда каквито и да било основания за претенции за обезщетения или други плащания;

6. Налице са всички изискуеми разрешения, съгласия, одобрения, лицензии и други подобни, които са или биха били необходими за рекламирането на продукта/услугата/дейността, предмет на материала.

(3) Получателят на Услугата носи изцяло отговорност за достоверността и коректността на данните и фактите, публикувани в материалите.

(4) В случай, че някоя от предходните декларации и гаранции се окажат неистински или неверни или Получателят на Услугата не е изпълнил някое от задълженията си по този член и спрямо ДИР.БГ бъдат предявени претенции от трети лица във връзка с публикуване на материал или му бъдат наложени имуществени санкции от държавни органи или ДИР.БГ претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди, Получателят на Услугата се задължава незабавно след покана да обезщети ДИР.БГ за наложените му санкции, предявени претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, адвокатски/юрисконсултски възнаграждения и други, без значение дали Получателят на Услугата е страна или не по тези претенции или производства по налагане на имуществени санкции.

Чл. 5. (1) Получателят на Услугата ще урежда за своя сметка изцяло и в съответствие с приложимото законодателство всякакви претенции на трети лица/контролни органи и/или носителите на права на интелектуалната собственост или други права, във връзка с публикуваните материали като освобождава ДИР.БГ от всякаква отговорност по такива претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред.

(2) Във връзка с приложението на ал. 1 получателят на услугата се съгласява, че ДИР.БГ има право да предоставя на трети лица информация за контакт с него, включително предоставени от получателя на услугата лични данни, във връзка с претенции за нарушаване на действащото законодателство чрез публикуване на материал на ползвателя в Услугата.

Чл. 6. Всички потребители на сайтамогат да посещават и Услугата Трип, без да дължат възнаграждение на ДИР.БГ.

Чл. 7. ДИР.БГ си запазва правото да не публикува материали, които:

  1. Съдържат думи написани с главни букви в заглавията;

  2. Са пуснати повторно за публикуване със същото или сходно съдържание или послание, за една дестинация;

  3. Са без интервал между думите;

  4. При пускане от един потребител на повече от 5 безплатни материала на ден или на повече от 20 материала месечно;

  5. Материал с погрешно избрани категории или подкатегории;

  6. Материал с погрешно посочена продължителност; или

  7. Материал без поне 1 снимка.

Чл. 8. ДИР.БГ си запазва правото да внася изменения в настоящите Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg, да променя цените и вида на услугите.

Чл. 9. Заявените оферти се обработват от оператор в рамките на работния ден
от 09:00 - 18:00 ч.

Чл. 10. (1) С публикуването на материал в Услугата Трип получателят на услугата приема настоящите Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg и „Потребителското споразумение условия за използване на услугите на Дир.бг“ („Потребителско споразумение“) достъпно на адрес: https://pay.dir.bg/user_agreement.php, включените в тях задължения и декларации и се задължава да ги спазва.

(2) ДИР.БГ има право едностранно да изменя и допълва Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg и Потребителското споразумение, като при извършването на такава промяна Дружеството уведомява за измененията и допълненията всички Получатели на услугата и потребители на сайта чрез публикуване на изменените Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg и Потребителското споразумение на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 11. Съдържанието на сайта и промените в него се определят изцяло по преценка на ДИР.БГ. ДИР.БГ има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица.

Чл. 12. (1) ДИР.БГ не носи отговорност за:

1. невъзможност за достъп до Интернет сайта или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на ДИР.БГ на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;

2. функционирането на интернет мрежата и нейната свързаност с крайните устройства на потребителите и участниците;

3. евентуално наличие на „вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

4. злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на ДИР.БГ. Извън контрола на дружеството е всяко действие или бездействие на потребител, получател на Услугата или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител, получател на Услугата или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице, потребител или получател на Услугата във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.п.

(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя или получателя на Услугата, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(3) Дружеството не носи отговорност спрямо получателя на Услугата и потребителите на сайта за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, вкл. и Услугата, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта и Услугата.

Чл. 13. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg или на Потребителското споразумение се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Условията за използване или Потребителското споразумение. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 14. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 15. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Чл. 16. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им – 03.11.2017 г. и се прилагат по отношение на всички получатели на Услугата.

(2) Получателите на Услугата, които вече използват Услугата към тази дата, имат право да изпратят изрично писмено несъгласие с настоящите изменени Условия за използване на услугите Тrip.dir.bg в срок до 7 дни от датата на публикуването им на адреса на управление на ДИР.БГ. В този случай ДИР.БГ има право незабавно да премахне публикациите на получателя от Услугата. В случай, че ДИР.БГ не получи писмено несъгласие с настоящите Условия за използване на услугите Trip.dir.bg в дадения 7 дневен срок, то Условията за използване на услугите Trip.dir.bg, с включените изменения, се прилагат във взаимоотношенията между ДИР.БГ и получателя на Услугата.